İş Birliği Destek Programı

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

 

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

İşbirliği Ortaklık Modelleri

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

 

“21.11.2019 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Asgari Ortak Sayıları ve Destek Üst Limitleri (03.06.2022 tarihinden itibaren yapılacak ön başvurular için de bu üst limitler geçerlidir.)”

 Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri   Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Orta Yüksek

3

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Diğer

5

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

  

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

İşletme Başına Toplam

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

600.000

1.400.000

2.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Orta Yüksek

3

300.000

700.000

1.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Diğer

5

225.000

525.000

750.000

1.500.000

3.500.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

 

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Başvuru Formları

“03.06.2022 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Formlar”

  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Formu
  İşbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu
  İşbirliği Destek Programı Teknik İnceleme Formu
  İşbirliği Destek Programı Mali Analiz Formu
  İşbirliği Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  İşbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu
  İşbirliği Destek Programı Taahhütnamesi 
  İşbirliği Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  İşbirliği Destek Programı Ödeme Talep Formu
  İşbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru
 İşbirliği Destek Programı Revizyon Talep Formu
  İşbirliği Destek Programı Sonuç Raporu
  İşbirliği Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  İşbirliği Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  İşbirliği Destek Programı Görüş Formu
  İşbirliği Destek Programı İtiraz Formu
  İşbirliği Destek Programı İtiraz Karar Formu
  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Kontrol Tablosu
  İşbirliği Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
  İşbirliği Destek Programı İşbirliği Sözleşmesi
  İşbirliği Destek Programı Büyük İşletme Beyanı
  İşbirliği Destek Programı İşletici Kuruluşa İlişkin Fizibilite Bilgileri
  İşbirliği Destek Programı Proje Ortaklığı Bilgi Dökümanı
  İşbirliği Destek Programı İşletmelere İlişkin Bilgiler
 İşbirliği Destek Programı Gerçekleşme Raporu

 

 

“21.11.2019 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Formlar”

  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Kontrol Tablosu

  İşbirliği Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu

  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Formu

  İşbirliği Destek Programı Değerlendirme Kriterleri Formu

  İşbirliği Destek Programı Başvuru Formu
        2. Proje Bilgi Dökümanı

  İşbirliği Destek Programı Teknik İnceleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Mali Analiz Formu

  İşbirliği Destek Programı Puanlama Formu

  İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu

  İşbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu

  İşbirliği Destek Programı Taahhütnamesi

  İşbirliği Destek Programı Dönemsel İzleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Ödeme Talep Formu

  İşbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru

  İşbirliği Destek Programı Revizyon Talep Formu

  İşbirliği Destek Programı Sonuç Raporu

  İşbirliği Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

  İşbirliği Destek Programı Görüş Formu

  İşbirliği Destek Programı İtiraz Formu

  İşbirliği Destek Programı İtiraz Karar Formu

  İşbirliği Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporu

  İşbirliği Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Değerlendirme Raporu

  İşbirliği Destek Programı İşbirliği Sözleşmesi

  İşbirliği Destek Programı Büyük İşletme Beyanı

  Gerçekleşme Raporu

 

 

 

 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş Birliği Destek Programı İşbirliği Sözleşmesi'nin süresinin mevzuat hükümlerine aykırı olması. İşbirliği Destek Programı mevzuatı gereğince İşbirliği Sözleşmesi'nin süresi proje tamamlanma tarihinden sonraki 6 ayı kapsamak durumundadır. Bu husus hazırlanan şablon İşbirliği Sözleşmesi dokümanında yer almaktadır.
İş Birliği Destek Programı İşbirliği Sözleşmesinin işletme yetkilisi olmayan kişilerce imzalanması İşbirli Destek Programı Ön başvuru aşamasında yer alan İşbirliği Sözleşmesinin işletmeyi temsil etme yetkisi bulunan kişiler tarafından imzalanması, ilgili kişilere ait imza beyannamelerinin veya imza sirkülerinin Sözleşme ekinde bulunması ve bu belgelerin geçerli olması gerekir.
İş Birliği Destek Programı Ön Başvuru koşullarını sağlamayan KOBİ'lerin başvuru yapması İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak, büyük işletme ile işbirliği yapılması veya proje ortağı işletmenin İŞGEM/TEKMER bünyesinde faaliyet göstermesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.
İş Birliği Destek Programı Yapılacak olan işbirliğinin NACE kodunun hatalı seçilmesi ve bu durumun başvuru yapacak asgari KOBİ sayısını etkilemesi. İşbirliğ Destek Programı kapsamında iki tür ortaklık şekli bulunmaktadır. İşletici Kuruluş modelinde kurululacak olan işletici kuruluşun NACE koduna bakılarak, Proje Ortaklığı modelinde ise projenin konusuna bakılarak Kurul tarafından projenin teknoloji alanına karar verilir. Projeni teknoloji alanına göre asgari KOBİ sayısı belirlenmektedir.
İş Birliği Destek Programı Proje ortaklarının aralarındaki akrabalık ilişkilerinin mevzuata uygun olmaması veya bir kişinin birden fazla proje ortağı işletmede ortaklığının bulunması. Proje ortaklarından herhangi birinin sahibi/ortağının kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşi
veya çocukları diğer proje ortaklarının sahibi veya ortağı olamaz. Proje ortaklarından herhangi
birinin tüzel kişi ortağı bulunması durumunda; tüzel kişiliğin ortaklık yapısındaki gerçek kişiler
ve/veya bu kişilerin eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocukları da proje ortaklarının sahibi veya
ortağı olamaz.