Programın Amacı

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

Bu program kapsamında;

İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,

İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre

  • C-İmalat
  • 61-Telekomünikasyon
  • 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  • 63-Bilgi hizmet faaliyetleri
  • 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

 

Destek programına buradan başvuru yapabilirsiniz.

 

Destek Unsurları

İŞ KURMA DESTEĞİ

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

DESTEK
ORANI

DESTEK
SÜRESİ

Kuruluş Desteği (*)

Gerçek kişi işletme 10.000 TL

100%
(Geri Ödemesiz)

36 Ay

Sermaye şirketi işletme 20.000 TL

Personel Giderleri Desteği

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.

(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.

 

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

DESTEK
ORANI

PROJE
SÜRESİ

Personel Giderleri Desteği

1.500.000 TL(*)

%80
(Geri Ödemeli)

36 Ay

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği

Yazılım Giderleri Desteği

Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)

(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir.

Başvuru Formları

İş Kurma Desteği ile İlgili Formlar

  Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği Başvuru Formu  (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği Başvuru Formu II. Bölüm İş Fikrine İlişkin Bilgiler
  Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği Başvuru Değerlendirme Formu
  Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği İtiraz Formu
  Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği İtiraz Karar Formu
  Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği İşletme İzleme Formu
 

İş Geliştirme Desteği ile İlgili Formlar

  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Proje Başvuru Formu (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Başvuru Kontrol Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Kurul Değerlendirme Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Proje Başvuru Formu II.Bölüm Proje Bilgi Dökümanı
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Jüri Değerlendirme Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Sıralama Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Kurul Karar Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Kurul Bilgilendirme Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Proje Revizyon Talep Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Dönemsel İzleme Formu
  Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Proje Sonuç Raporu
 

 

Desteğe İlişkin Formlar

  Girişimci Destek Programı Taahütnamesi
  Girişimci Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Girişimci Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Girişimci Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Girişimci Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği İşletme İzleme Formu
  Girişimci Destek Programı Ödeme Belgeleri Tablosu

 

Dikkat Edilecek Hususlar

Destek

Hatalı İşlem

Doğru İşlem

Girişimci Destek Programı

İş Kurma Desteği

İşletme kuruluşunda girişimcinin %50'nin altında hisse sahibi olması veya destek programı süresinde mevcut hisselerinin bir kısmını devrederek %50'nin altına düşmesi

Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunup onaylanarak evrak kaydına alındığı tarihten itibaren üç yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

Girişimci Destek Programı

İş Kurma Desteği

İşletme kurma tarihinin zamanlaması

İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde desteğe başvuru yapması gerekmektedir.

Girişimci Destek Programı

İş Kurma Desteği

Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlanan girişimcinin yeniden başvuru yapması

Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

Girişimci Destek Programı

İş Geliştirme Desteği

İşletme kuruluşunda girişimcinin %50'nin altında hisse sahibi olması veya destek süresinde mevcut hisselerinin bir kısmını devrederek %50'nin altına düşmesi

Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek süresinde (desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına
alındığı tarihten itibaren üç yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

Girişimci Destek Programı

İş Geliştirme Desteği

Destek kapsamında alınan makine-teçhizat ve kalıp ile yazılımın satılması, kiraya verilmesi veya işletmede bulunmaması

KOSGEB desteği ile satın alınan makine-teçhizat ve kalıp ile yazılım destek süresi boyunca (üç yıl) satılmamalı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmamalı veya devredilmemeli, rehin gösterilmemeli. Bu kapsamdaki makine, teçhizat ve kalıp ile yazılım; dönemsel izlemede tespit edilemediği takdirde uygunsuzluk yönergesine göre işlem yapılır.

Girişimci Destek Programı

İş Geliştirme Desteği

Destek kapsamında alınan makine-teçhizat ve kalıp ile yazılımın satın alınması

KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve kalıp ile yazılımın asgari teknik özelliklerinin en az Kurul Kararında yer alan asgari teknik özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu ürünler için alınacak faturalarda ise bu özelliklerin açıkça yer alması ve kesilen faturanın sermaye şirketleri için şirket adına, şahıs işletmeleri için de şahıs işletmesi sahibi adına kesilmesi gerekmektedir.

Girişimci Destek Programı

İş Geliştirme Desteği

Destek kapsamında alınan makine-teçhizat ve kalıp ile yazılımın ödeme talebi

Dönemsel İzleme Formunun işletmeden sorumlu personel tarafından sisteme kaydedilmesinin ardından Ödeme Talep Formu işletme tarafından sistem üzerinden doldurulur ve eki ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir.

İşletmeye proje süresi içinde satın alınan yeni makine-teçhizat ve kalıp ile yeni olmayan ancak elektrik motorları en az IE2 verim sınıfında olan makine giderleri için ödeme yapılır. Ayrıca proje süresi içinde satın alınan yazılım lisans bedeli/buluttan erişim hakkı bedeli/zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için ödeme yapılabilir.

Destek ödeme talebi en geç; projenin tamamlamaya ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu sürelerin dışında yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.