KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

 • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,
 • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Başvuru Şartları

1- Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için; yatırım projesine konu ürünün aşağıdaki çalışmalardan biri sonucu ortaya çıkmış ve prototip çalışması başarı ile sonuçlanmış olması esastır.

a) KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri
b) Patent belgesi
c) Doktora çalışması
ç) Teknolojik ürün (TÜR) deneyim belgesi
d) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
e) TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
f) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri
g) 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belge tarihlerinin başvuru tarihi itibariyle en fazla 5 yıl önce olması esastır.

a) KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarıyla tamamlandığına ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarih
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
c) Patent belgesi için; patent belgesinin veriliş tarihi
ç) Doktora çalışması için; doktora diplomasında yer alan mezuniyet tarihi
d) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile tamamlandığına dair belgenin düzenlenme tarihi
e) TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
f) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
g) 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi

TÜR deneyim belgesi alınan ürün için yapılacak başvurularda, TÜR deneyim belgesinin başvuru tarihinde geçerli olması esastır. TÜR deneyim belgesinin geçerlilik tarihinin başlangıcı, belge üzerinde belirtilen ürünün piyasaya arz tarihidir.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak başvuruların; orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunan ürünler için yapılması esastır.

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: 

 • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,
 • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

b)Yazılım giderleri desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

c)Personel gideri desteği**

%100 Geri ödemesiz

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Başvuru Formları

4. Dönem / 11 Mayıs 2023 ve sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

 1. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Ürün Prototipi İncelemesi Formu 

 •  Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi 
 8. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Destek Ödeme Öncesi Kontrol Tablosu

 • Kurul/Komite Değerlendirme Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Değerlendirme Kriterleri Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Karar Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Toplantı Gündemi Formu 

3. Dönem / 25 Kasım 2019 ve sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

 1. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Paydaş Beyan Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden başvuru)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 8. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Paydaş Değerlendirme Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 9. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Ürün Prototipi İncelemesi Formu 
 10. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Teklif Formu 
 11. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Değerlendirme Komisyon Karar Tutanağı Formu

 •  Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
 8. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formu 
 9. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi 
 10. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Destek Ödeme Öncesi Kontrol Tablosu

 • Kurul/Komite Değerlendirme Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Değerlendirme Kriterleri Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Karar Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Toplantı Gündemi Formu 
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Gündem Formu 
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Görüş Formu

2. Dönem / 28 Ağustos 2019 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (Bağlı olduğunuz Müdürlük ile irtibata geçiniz.)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu 

 

1. Dönem / 31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat 

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (Müdürlüğünüz ile iletişime geçiniz.)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru) 
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu 

Başvuruya Esas Dokümanlar

  KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı Yatırım Projesine İlişkin Bilgiler Tablosu
  Bilgi Dökümanı  ( Yatırım Projesine İlişkin Bilgiler Tablosu "3.1.2 Bilgi Dökümanı" bölümü için indiriniz.)

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı

Hatalı İşlem

Doğru İşlem

TEKNOYATIRIM Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet komite kararında belirlenen asgari teknik özellikleri sağlamaması

Teknoyatırım Destek Programı Komite Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin komite
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin komitenin belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

TEKNOYATIRIM Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal ve hizmete ilişkin faturalarda ürünü tanımlayacak marka/model/asgari teknik özelliklerin yer almaması

Teknoyatırım Destek Programı Komite Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin Komite
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

TEKNOYATIRIM Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının
program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.

TEKNOYATIRIM Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.

TEKNOYATIRIM Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere personel giderleri desteğinde istihdam edilen personellerin Komite kararında belirlenen mezuniyet durumu/uzmanlık alanına uyulmaması

Teknoyatırım Destek Programı Komite Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin komite
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.