Programın Amacı ve Kapsamı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

Destek Unsurları

 

KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Destek Üst Limiti

14.000.000 TL

4.000.000 TL

Destek Oranı

%60*

%70*

Proje Süresi

En az 8 ay ve en fazla 12 ay

Destek

-Makine, Teçhizat Giderleri

-Personel Giderleri

-Makine, Teçhizat Giderleri

-Yazılım Giderleri

-Hizmet Alım Giderleri

* Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.

*Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır.

Program Bilgilendirme Sayfası

Dünya Bankası’nın desteği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ortakları KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.  Proje üç bileşenden oluşmaktadır.

Birinci bileşende KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacaktır. Söz konusu destek ile yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi vb. tematik alanlarda sanayi KOBİ’leri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir.

İkinci bileşende TÜBİTAK tarafından Türkiye'de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil start-up’lar, KOBİ'ler, büyük firmalar veya firma konsorsiyumlarının başvurabileceği destekler, yeşil üretime veya daha yüksek enerji ve/veya kaynak verimliliğine katkıda bulunan Ar-Ge, prototip geliştirme, standart geliştirme ve yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise projenin teknik destek bileşeni altında Proje Yönetimi, İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacaktır.

Yeşil Sanayileşme; sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesinin arttırılması ile verimliliği artırarak ülke içinde yeşil büyüme odaklı ürünlerin üretilmesi ve ulusal/uluslararası seviyede rekabetçiliğin geliştirilmesi açısından kritik önemde görülmektedir.

Proje kapsamında KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ’lerin;

  • Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi,
  • Çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması,
  • Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, yatırım olanakları, dijitalleşme ve kaynak tedarikinde güvence amacı ile çevresel duyarlılığa ve kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi

amaçlanmaktadır.

 

Sanayi KOBİ’lerin Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanması ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması

KOSGEB, Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” Bileşen 1 kapsamında Sanayide KOBİlerin Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanması ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması konusunda destek sağlamaktan sorumludur.

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Bu bileşen, endüstriyel faaliyetlerde enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasını ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında on-site olarak tariflenen çatı üstü GES ve sanayi tesisi içerisindeki bileşik GES projeleri desteklenecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması önceliklendirilecektir.

 

Temiz ve Döngüsel Ekonomi için Sanayinin Mobilize Edilmesi

Bu bileşen, KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bileşende;

  • Enerji verimliliği (örneğin, daha yüksek verimli fırınlar);
  • Su verimliliği;
  • Hammadde verimliliği (örneğin, süreçlerin yapay zeka optimizasyonu);
  • Sürdürülebilir atık geri dönüşümü (ör. tekstilde sentetik liflerin geri dönüşümü);
  • Endüstriyel simbiyoz,
  • Döngüsel ekonomi (ör. gıda atıklarından organik gübre üretimi) vb.yatırımlar desteklenecektir.

Üretimde enerji ve su tüketiminin azaltılması, atıklarının yönetilebilir olması, makine modernizasyonu ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ise temiz ve döngüsel ekonomi kavramları çerçevesinde önceliklendirilecektir.

 

 Proje Dökümanları:

Paydaş Katılım Planı (SEP – Stakeholder Engagement Plan)

- Paydaş Katılım Planı (9 Ocak 2023)

- SEP – Stakeholder Engagement Plan (9 January 2023)

İşgücü Yönetimi Prosedürü (LMP - Labor Management Procedure)

-İşgücü Yönetimi Prosedürü (9 Ocak 2023)

- Labor Management Procedure (9 January 2023)

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ESMS - Environmental and Social Management System)

-Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (6 Kasım 2023)

-Environmental and Social Management System ( 6 October 2023)

-KOSGEB Environmental and Social Commitment Plan

-KOSGEB Environmental & Social Policy

 

Başvuru Formları

  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Başvuru Formu (Örnek olarak verilmiştir. Asıl başvuru; E-Hizmetler menüsünden online olarak yapılacaktır.) 
            2. Bölüm Proje Bilgi Dokümanı
  Yeşil Sanayi Destek Programı Taahhütnamesi
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Kontrol Tablosu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Karar Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Hizmet Alımları Gerçekleşme Raporu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Revizyon Talep Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu
  Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespit Formu Bölüm (A)
  Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespit Formu Bölüm (B)
  Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu
  Dünya Bankası Güneş Enerji Sistemleri Zorla Çalıştırma Şartlarına İlişkin Beyan (Türkçe Doküman Bilgi Amaçlı Paylaşılmaktadır. İhtilaf halinde orijinali geçerlidir. Orijinal versiyon için Tıklayınız.)

Sıkça Sorulan Sorular