Kredi Garanti Fonu A.Ş. 

KOBİ‘lerin bankalardan kullandıkları kredilere garanti/kefalet sağlamak üzere, Federal Almanya Hükümeti ile T.C. Hükümeti arasında 14.03.1993 tarihinde imzalanan Teknik İşbirliği anlaşması (GTZ ) kapsamında, “ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım “ anlaşması çerçevesinde kurulmuştur.Ayrıntılı bilgi için www.kgf.com.tr sitesini ziyaret ediniz. 

 

 KOBİ Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

KOBİ’lerin ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmak, mevcut tesislerine veya yeni yatırımlarına sermaye katkısında bulunarak ortak olarak risklerine katılmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek amacı ile 31.12.1998 tarihinde kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için www.kobias.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

 

 

       BİLİŞİM VADİSİ TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş.

KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak amacıyla, Gebze-Muallimköy mevkiinde bulunan ve körfez geçiş köprüsünün batısında yer alan çok stratejik bir bölge Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 11.06.2011 tarih 27961 ( Mükerrer ) sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) kurulması kararlaştırılmıştır.

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek üzere kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için https://www.bilisimvadisi.com.tr  sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

TÜRK YATIRIM GİRİŞİMİ (TII)

Türk Yatırım Girişimi (TII), ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı büyümesinin sağlanması, bu alandaki kapasitenin arttırılması ve dolayısıyla yenilikçi işletmelerin ihtiyaç duyduğu büyüme sermayesinin uluslararası standartlarda sağlanabilmesi hedefi ile, Türkiye’nin ilk ve halen tek, özel fonların fonu ve eş yatırım programı kimliğinde 13 Kasım 2007 tarihinde oluşturulmuş bir finansal yapılanmadır. Kurulduğu tarihte Şirketin adı İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi) olup, bünyesindeki tek alt fonun adı ile aynı ismi taşımıştır. Ancak, 2016 yılında ikinci alt fon olan Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF)’nun devreye girmesi ile Şirket ismi de Türk Yatırım Girişimi olarak değiştirilmiştir.


Türk Yatırım Girişimi platformunda iki Alt Fon bulunmaktadır:

I- Alt Fon A: İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)


iVCi’nin büyük ortakları 50’şer milyon Avro taahhütle KOSGEB ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) olup, kalan 60.000.000.-Avro tutarında katılım Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Kalkınma Bankası, Garanti Bankası ve NBG National Bank of Greece arasında paylaşılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için http://www.ivci.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


II- Alt Fon B: Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF)

TGIF’e yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip firmaları desteklemek amacıyla; Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB ve Avrupa Yatırım Fonu 60’ar milyon Avro, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ise 20 milyon Avro taahhüt ile katılım sağlamıştır.

 

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Dinamik, yenilikçi ancak finansal kaynaklara erişimi kısıtlı girişimcilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşabilmesini sağlayan bir yatırım finansmanı biçimi olan Girişim/Risk Sermayesi kavramı 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve 20.yüzyıl ortalarından itibaren gelişimini hızlandırarak ABD ile Avrupa’da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan işletmelere yaptıkları uzun vadeli yatırımlar olarak da ifade edilebilen girişim sermayesi sayesinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler  yatırım fikirlerini gerçekleştirme fırsatı bulmaktadır.

Bulundukları ülkelerde işletmelerin %90’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin iş fikirlerini hayata geçirmede yardımcı olan Girişim Sermayesi ülkemizde, Sermaye Piyasası Mevzuatına dayalı bir modelin düzenlendiği 90’lı yılların ardından sektöre genel ilginin geliştiği 2000’li yıllar ve Girişim Sermayesinin bir sektör olarak Türkiye’de kendisini kabul ettirdiği 2005 yılı sonrasında önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

İdare Başkanlığımız, 1999 yılında KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TOBB, Halk Bankası, KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi ve Ticaret Odası’nın ortaklığında kurulan ve Türkiye’deki ilk Girişim Sermayesi uygulamalarından biri olan “KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” ve 2007 yılında Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund-EIF) ve KOSGEB’in kurucu ortakları olduğu ve Türkiye’nin ilk Fonların Fonu yapısı olan “Türk Yatırım Girişimi” (Turkish Investment Initiative-TII) ile Türkiye’de Girişim Sermayesi ortamının gelişmesine öncü olarak önemli ilklere imza atmıştır.

İdare Başkanlığımız Aralık 2021’de , KOSGEB İcra Komitesinin 25/11/2021 tarih ve 2021-14 No.lu kararı kapsamında Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ye ait olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği Bölgesel Kalkınma Fonu’na kaynak aktararak Girişim Sermayesi konusundaki çalışmalarına yenilerini eklemiştir.

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Bilişim Vadisi GSYF erken aşamadan başlayarak tüm aşamalardaki girişimlere yatırım yapmayı amaçlayan bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Ana odağında ölçeklenebilir yazılım hizmeti veren girişimler olmakla beraber sektör bağımsız tüm girişimcilere kapısı açıktır. Fon teknoloji tabanlı şirketlerden ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye hazır hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi “Sivil Teknolojiler” alanındaki şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

Bilişim Vadisi, Albaraka Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Albaraka Portföy Yönetimi’nin geçmişten gelen tüm birikimi ile yüksek potansiyelli girişimlerin yanında olmak isteyen Bilişim Vadisi GSYF, dinamik yapısıyla iyi bir takım arkadaşı olma vizyonuyla hareket etmektedir. 100 Milyon TL başlangıç sermayesi ile 10 yıl süre ile kurulmuş ve 2022 yılı başında fon büyüklüğünü 2,5 katına çıkarmış olan fon Türkiye’nin genç, dinamik ve gelecek vadeden şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

2021 yılıyla beraber faaliyete geçen fon bir yıllık dönemde siber güvenlik, tarım teknolojileri, robotik süreç otomasyonu, görüntü işleme, bulut teknolojileri ve sigorta teknolojileri alanlarında 7 girişime yatırım yapmıştır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca en az 25 şirkete daha yatırım yapmayı planlamaktadır.

 

Bölgesel Kalkınma Fonu

Türkiye’nin kalkınmasının önemli araçlarından biri olan bölgesel kalkınmanın desteklenmesi Türkiye Kalkınma Fonu’nun önceliklerinden biri olmuştur. Bu kapsamda 1 Temmuz 2020 tarihinde 400mn TL büyüklüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yatırımcısı olduğu Bölgesel Kalkınma Fonu (“BKF”), Türkiye Kalkınma Fonu’nun bir alt fonu olarak kurulmuştur. BKF’nin yatırım odağında, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde ihracat/cari açığın azaltılması ve bölgesel istihdam yaratmaya yönelik öncelikli alanlar ön planda tutulmaktadır. Söz konusu yatırımlarla sağlanacak sermaye ve yönetim uzmanlığı desteği ile yatırım gerçekleştirilen şirketlerin büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olunması planlanmaktadır. Türkiye Kalkınma Fonu, ülkemizin her bölgesine ulaşma hedefiyle, Bölgesel Kalkınma Fonu ile kalkınmada öncelikli sektörlerle, ihracat ve iş gücü artırıcı sektörleri destekleyecektir.

 


İlgili Birim: KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021