2022 - 01 Kayseri İli - Mobilya Sektörünün Gelişmesine Yönelik Çözüm Sunan Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısı

 

 

 

 

Çağrının

Amacı

11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği vurgulanmaktadır.

 

Bu kapsamda, Kayseri ilinde kümelenme potansiyeli olan mobilya sektörünün gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki stratejilere uygun çözümler sunabilecek iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

 

Teklif Çağrısı Başvuru Tarihleri

19 Aralık - 30 Aralık 2022

Başvuru sistemi 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan Teklif Çağrısı Başvuru Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

Teklif Çağrısı Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak girişimcilerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

 • 01.2019 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması.
 • 01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı sınırı aranmaz).
 • En az lise mezunu olması.
 • KOSGEB İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olması.
 • Teklif Çağrısı başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Kayseri ilinde kuracak olması ve işletmenin program süresince Kayseri’de faaliyet göstermesi.
 • İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren sektörlerde işletmesini kuracak olması.

 

Teklif Çağrısı Başvuru Yeri ve Başvuru İşlemleri

 • Girişimci, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.
 • Başvuruda eksiklik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve girişimcinin aşağıdaki süreç-zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Tüm bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. Bildirimlerin takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine ait olacaktır.

 

 

 

 

 

Uygun İş Fikri Konuları

Kayseri ilinde kümelenme potansiyeli olan mobilya sektörünün gelişmesine yönelik çözümler sunabilecek iş fikirlerinin, aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen strateji(ler) doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.

 

 • Tasarım, lojistik, satın alma, satış ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler
 • Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler
 • Üretim süreçlerine ve girdilerine (makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi) yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren çözümler
 • Ürünün görünümü, kalitesi veya korunmasına yönelik (boyama, kaplama, baskı vb.) çözümler

 

 

Destek Üst Limiti

 

 

Geri ödemesiz

 

1.000.000.-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desteklenecek Giderler ve Özel Şartlar

 

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler

 1. A) Kuruluş Giderleri (Kuruluş Desteği)
 • Gerçek kişi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 10.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 20.000.-TL destek sağlanır.

 

20.000.-TL’ye kadar

 1. B) Personel Giderleri (Performans Desteği)
 • Performans desteği, girişimcinin kurduğu işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
 • Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye destek sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.
 • Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

 

Birinci performans dönemi için

180-539 olan işletmeye 60.000.-TL,

540-1079 olan işletmeye 120.000.-TL,

1080 ve üstü olan işletmeye 150.000.-TL,

 

İkinci performans dönemi için

360-1079 olan işletmeye 60.000.-TL,

1080-1439 olan işletmeye 120.000.-TL,

1440 ve üstü olan işletmeye 150.000.-TL,

 

performans desteği sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.-TL’ye kadar

 1. C) Makine-Teçhizat ve Yazılım Giderleri (Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği)
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 400.000.-TL’dir.

 

 

 

400.000.-TL’ye kadar

 1. D) Danışmanlık Giderleri (Mentorlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği)
 • Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için sağlanır.
 • Destek programı süresi içinde başlayan ve tamamlanan danışmanlık ve işletme koçluğu hizmetlerine ilişkin giderler için sağlanacak desteğin üst limiti 30.000.-TL’dir.

 

 

30.000.-TL’ye kadar

 1. E) Diğer Giderler (Diğer Giderler Desteği)
 • Diğer giderler desteği kapsamında kira, ofis donanımı, hammadde giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 250.000.-TL’dir.
 • Kira giderleri için; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) destek programı süresince aylık azami 5.000.-TL olmak üzere sağlanacak desteğin üst limiti toplam 120.000.-TL’dir.
 • Ofis donanımı giderleri için; işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 80.000.-TL’dir.
 • Hammadde giderleri için; işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili kullanacağı hammadde giderleri için destek programı süresince sağlanacak desteğin üst limiti 50.000.-TL’dir.

 

 

 

 

 

250.000.-TL’ye kadar

 

Destek Oranı

% 75 (Kuruluş Desteği ve Performans Desteğinde destek oranı uygulanmaz.)

 

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

 

 

 

 

Süreç - Zaman Planı

Teklif Çağrısı Başvuru

19 Aralık – 30 Aralık 2022

Kontrol Süreci

02 Ocak – 06 Ocak 2023

Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Komisyonu

09 Ocak  – 20 Ocak 2023

Kabul Edilen İş Fikirlerinin Bildirilmesi

25 Ocak 2023

Eğitim ve Mentorlük Süreci*

*mentor eğitimi ve oryantasyonları, mentor-girişimci eşleştirmeleri ve girişimci eğitimleri

01 Şubat – 01 Mart 2023

 

Destek Programı Başvurusu

06 Mart – 17 Mart 2023

 

Kontrol Süreci

İlk kontrol:  20 Mart – 24 Mart 2023

 

Girişimci düzeltme: 27 Mart – 31 Mart 2023

 

Son kontrol: 03 Nisan – 07 Nisan 2023

 

Kurul Değerlendirmesi

10 Nisan – 21 Nisan 2023

 

 

 

 

Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Kriterleri

 • Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Formu çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
 • Teklif Çağrısı başvuruları “Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirildikten sonra ortalama puanı 60 ve üzeri olan Teklif Çağrısı Başvuruları olumlu olarak değerlendirilerek en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır. Değerlendirme sonucu uygun bulunan ilk 30 girişimci KOSGEB ve TTGV arasında yapılan işbirliği kapsamında eğitim ve mentorlük programına dahil edilecektir. Bu programı tamamlayan girişimciler, çağrı metninde belirtilen destek üst limitleri dahilinde destek programına başvuru yapabileceklerdir.
 • Değerlendirme Komisyonu yapısı ve çalışma usulleri Başkanlık Makamı Oluru ile belirlenir.
 • Değerlendirme sonucu yapılan sıralama nihai olup sıralamaya giremeyen girişimciler için itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

 

İlgili Dokümanlar

 • İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları
 • Teklif Çağrısı Başvuru Formu
 • Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Formu

 

 

 

Diğer Hususlar

 • Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 • Teklif Çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılacaktır.
 • Desteklemeye ilişkin kurul kararının bildirim tarihinden sonra 6 ay içerisinde işletmenin kurulması ve taahhütnamenin onaylanması gerekir.

 

 

Başvuru sahibi gerçek kişiler buradan kendilerini İleri Girişimci olarak kayıt ettikten sonra, sırasıyla Tüm Hizmetlerden   1- "İleri Girişimci Destek Programı" ,     2- "İleri Girişimci Destek Programı Başvurusunu" tıklayarak  TC numaraları ve e-devlet şifreleri ile giriş yaparak destek ön başvurusunda bulunabileceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022